ประวัติความเป็นมา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

Head

ประวัติความเป็นมา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

003ในอดีต “สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย” ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ตั้งของอาคารพลาธิการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงรายเป็นลักษณะอาคารไม้แนวยาวชั้นเดียวยกพื้นสูง กรมตำรวจในขณะนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหน่วยในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย” มีหัวหน้าหน่วยเป็นระดับ “ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด” ต่อมากรมตำรวจ (ในขณะนั้น) ได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการขึ้นใหม่แทนอาคารไม้หลังเดิม ที่บริเวณที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเดิมก็เป็นอาคารไม้แนวยาวชั้นเดียวยกพื้นสูงเช่นเดียวกัน มาเป็นอาคารตึกสองชั้น ชั้นล่างของอาคารเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนชั้นบนของอาคารเป็นที่ทำการของกองกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  ส่วนที่ตั้งของ “สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย” เดิมนั้นได้รื้อ และ ก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวให้เป็นที่ตั้งของ“แผนกพลาธิการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย” ภายหลังกรมตำรวจ (ในขณะนั้น) มีการเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยในสังกัดขึ้นใหม่โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยในระดับ “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด” เป็นระดับ “รองผู้บังคับการตำรวจหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด” และในภายหลังก็มีการเปลี่ยนสถานภาพหน่วยจาก “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด” เป็น “ตำรวจภูธรจังหวัด” เทียบเท่ากองบังคับการโดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นระดับ “ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด” ในส่วน ของอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก กรมตำรวจ(ในขณะนั้น) อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องประชุมแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2537  รวมจำนวนทั้งหมดแล้วเป็นเงิน 10,200,000 บาท  และได้เปิดใช้เป็นที่ทำการของ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชียงรายมาจนถึงปัจจุบันต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลให้ภารกิจในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในจังหวัดเชียงรายต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น

 

DSC00081ในเดือนตุลาคม 2543 พลตำรวจตรีสมคิด บุญถนอม ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาจะดำเนินไปอย่างถูกทิศทางได้ต้องเริ่มจากการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานเสียก่อน จึงมีดำริที่จะปรับปรุงห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายให้มีความทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม สัมมนา การอบรมให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือจัดจ้างจากนอกสถานที่  นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด  ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและสังคมของจังหวัดเชียงรายโดยรวม พลตำรวจตรีสมคิด บุญถนอม จึงได้ออกคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่ 695 /2543 ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน   พ.ศ.2543 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายโดยมีกรอบการดำเนินงานตามโครงการตามวัตถุประสงค์

 

DSC00049ปัจจุบันตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานที่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาต่อการทำงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องประชุมที่มีความพร้อม สามารถรองรับการประชุมสัมมนา และใช้เป็นศูนย์ควบคุม สั่งการในภารกิจต่างๆ อีกทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมต่างของหน่วยได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้รองรับการจัดการประชุมการบรรยายสรุปให้กับคณะต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานและขอรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ  สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อไม่สิ้นเปลืองงบประมาณที่จะต้องไปขอเช่าสถานที่จัดการประชุมจากโรงแรมหรือนอกสถานที่มากขึ้นโดยในประการแรกมุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงห้องประชุมเดิมให้มีพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นปรับปรุงทางด้านภูมิทัศน์ภายในห้องประชุมให้มีความเหมาะสมสามารถปรับประยุกต์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบ ทั้ง การจัดประชุม สัมมนา การบรรยายสรุปที่ทันสมัยตลอดจนให้สามารถจัดรูปแบบเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมประการที่สองจัดทำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายขึ้นโดยนำระบบ Video Conference เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การควบคุม บังคับบัญชา สั่งการให้กับ สถานีตำรวจในสังกัด ตลอดจนรับนโยบายข้อสั่งการจากหน่วยเหนือ เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เบื้องต้นได้มุ่งเน้นด้านห้องควบคุมเครื่องเสียงภายในห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการประชุมสัมมนา เช่นชุดไมโครโฟน,ชุดควบคุมระบบเสียง , ชุดเครื่องเล่นวิดีโอเทป ,ชุดเครื่องเล่นวีซีดี ,ชุดเครื่องขยายเสียง และ ควบคุมเสียงรอบทิศทาง การพัฒนาทางด้านการบรรยายสรุป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการนำเสนอโดยติดตั้งระบบการนำเสนอประกอบการ บรรยายด้วยวีดีโอ โปรเจกเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ,วีดีโอ ,ดีวีดีและวีซีดี ในห้องควบคุมเพื่อให้การประชุม สัมมนาและการบรรยายสรุปเป็นไปไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องประชุมเช่นชุดรับแขก ตลอดจนโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับรองรับการประชุม สัมมนาให้มีความเหมาะสมกับห้องประชุม ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานประการที่สาม มุ่งเน้นทางด้านการปรับปรุงห้องทำงานของผู้บังคับการ ห้องสำนักงานผู้บังคับการห้องศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ  บ้านพักผู้บังคับการให้มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมและพื้นที่ใช้สอยให้มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อการทำงาน และปรับปรุงห้องน้ำของสถานที่ของกองบังคับการให้สะอาด เรียบร้อยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้เร่งพัฒนา ปรับปรุง สถานที่ทำงานโดยการนำเอาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละแผนกงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละแผนกงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในยุคปัจจุบัน

 

DSC00067 DSC00061

policy

sccpl

cpoc

191

Ecop

 

Login Form

หน่วยงานน่าสนใจ

banner43270 

capo

pocpl

police5

rpca

itcpolice

 

 

Link น่าสนใจ

policemail

cctv banner

car protect

trafficstat

crimestat

 

Contact Us

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

๒๖๑ หมู่ ๔ ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

Tel (๐๕๓)๗๑๘๑๑๘

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.